Политика за сигурност

ПОЛИТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

Агенция „ПРИМА” АД предлага на своите Клиенти специфични продукти и услуги в областите – връзки с обществеността, маркетинг и реклама, продуцентска дейност, включително музикално и ТВ продуцентство.

При извършването на тези дейности, Клиентите предоставят на Агенцията различна информация, която при определени ситуации е възможно да съдържа чувствителна информация и лични данни.

Достъпността и наличността на информацията са от жизнено значение за нашия бизнес. Чрез внедрената система за управление сигурността на информацията, подходящо обученият персонал, и обновената ИТ инфраструктура в дружеството, ние поддържаме високо ниво на сигурност и защита на информационните активи, собственост на Агенцията, както и информацията на клиентите и заинтересованите страни.

За да можем да опазим чувствителната информация на клиентите и заинтересованите страни, ние прилагаме редица средства за физическа защита и контрол на достъпа, сред които са въоръжена охрана и непрекъснато видеонаблюдение на всички важни зони. Всички работещи в дружеството са подбрани след много щателно проучване в условията на сериозна конкуренция, като постоянно развиваме техния професионализъм, морални ценности и работни навици с модерни обучения и под постоянен контрол.

При нас се прилагат специфични мерки, които осигуряват постоянното ни правно съответствие и изпълнението на приложимите изисквания на международните стандарти, законови изисквания и директиви. Във връзка с изпълнение на законовите изисквания, относно защитата на личните данни на служителите в дружеството, както и тези на клиентите и заинтересованите страни, ние сме регистрирани в комисията за защита на личните данни и изпълняваме всички изисквания на закона за защита на личните данни и прилежащите подзаконови актове. Изпълняваме стриктно изискванията на закона за авторското право, както и други приложими законови и нормативни актове. Дружеството осигурява също така и подходяща защита на информацията свързана със специфичните ангажименти определени в договорните задължения с клиентите и доставчиците, и при необходимост с контролните органи по изпълнение на законовите и нормативни изисквания.

Поставяйки клиентите ни в центъра на вниманието ни, ние сме нетолерантни към рисковете. Ние управляваме над 90 % от всички идентифицирани рискове, като сме взели необходимите мерки за защита, осигуряване на достъпност и поверителност.

Стремежът ни е да бъдем едни от най-добрите в нашия бизнес, като постоянно внедряваме нови технологии в ИТ инфраструктурата и сигурността на дружеството, и подобряваме системата за управление с нови и по-ефикасни защитни механизми. Това е разбирането на нашите акционери. Това е разбирането на всички нас.

Така осигуряваме спокойствие на всички наши клиенти.

Making your business safer!

Agency PRIMA.

 

С настоящият документ следва да се запознаят всички служители на дружеството, както и при възникнала необходимост съответните заинтересовани външни страни.

Изпълнението на настоящата политика на СУСИ се контролира текущо, както и свързаните с нея политики и цели по сигурността, които се преразглеждат по отношение на пълнота и ефикасност най – малко веднъж годишно.

С настоящият документ трябва да се запознаят всички служители на “ПРИМА” АД.

“ПРИМА” АД си запазва правото да променя своята политика според обстоятелствата