Устойчиво развитие

Политика за устойчиво развитие

Всички действия, свързани с организиране и управление на събития, и извършвани в „ПРИМА“ АД се основават на следните:

Визия:  Бизнес към бъдещето и поколенията

Мисия: Като организатор на събития, ние се стремим към по-добро бъдеще и социално ориентиран икономически растеж, с богато културно историческо наследство и съхранена природа.

Нашите ръководни принципи за устойчиво развитие включват следните фирмени ценности:

Отговорност: Във всички наши дейности ние ще се чувстваме отговорни да постигаме баланс между икономическите съображения, въздействието върху околната среда и социалните ползи.

Пълноправно участие: Ръководството на „ПРИМА“ АД декларира, че ще осигурява участие на всички заинтересовани страни, като зачита техните права и интереси и няма да участва или да подкрепя дискриминацията, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейни отговорности и семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други дискриминационни признаци.

Етичност: Ние ще съобразяваме нашите дейности с етичните принципи и утвърдените норми на поведение в обществото и  ще се стремим към поддържане на взаимодействие и сътрудничество със заинтересованите страни, по въпроси, свързани със социалната отговорност.

Прозрачност: Ние се ангажираме да предоставяме  точна и достоверна информация за всяко събитие, което организираме на всички заинтересовани страни. Ръководството декларира, че всички разумни изисквания за предоставяне на повече информация ще бъдат разглеждани и резултатите съобщавани.

Стопанисване: Всички наши действия и решения ще бъдат насочени към разумно използване на ресурсите и стремеж за намаляване на вредното въздействие върху околната среда, и повишаване на социалните ползи.

Ръководството на „ПРИМА” АД декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да изпълнява ръководните принципи и общи цели, свързани с устойчивото развитие, в рамките на определения обхват чрез:

Настоящата политика за устойчиво развитие дава основните насоки за изпълнение на всички дейности, продукти и услуги предоставяни от дружеството, които са свързани с планирането и организирането на събития, и се прилага:

Ръководството има отговорността да изисква от всички служители, и при конкретна необходимост от организациите по веригата на доставките за „ПРИМА” АД да бъдат добре запознати с целите на настоящата политика.

Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се осигуряват ресурси за изпълнение на специфичните цели на системата за управление на устойчивите събития.

Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.