Политика по управление на качеството

Политика по  управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд

Ръководството на „ПРИМА” АД декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да изпълнява следните общи цели на политиката:

Ръководството има отговорността да изисква от всички служители, и при необходимост от конкретни подизпълнители на „ПРИМА” АД да бъдат добре запознати с целите на настоящата политика.

Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се използват показатели за измеримите цели по качеството, околната среда и ЗБУТ, както и определените показатели за измерване на процесите.

Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.